Home » Christian & Gospel Songs » Tope Alabi – Mo Mope Mi Wa

Tope Alabi – Mo Mope Mi Wa

by King David
Ever

The well-known Nigerian gospel singer, film music composer and actress “Tope Alabi”, comes through with this awesome praise worship song titled “Mo Mope Mi Wa”. Stay blessed as you listen and share.

Download ‘Mo Mope Mi Wa' Mp3 & Lyrics by

DOWNLOAD HERE

Lyrics: Mo Mope Mi Wa by

Oba to ku nitori mi, Oba taa pa nitori ese mi
Oba taa kan nitori mi mo mope mi wa fun o
Ada lebi iku, kemi le gba idalare
Ano ni pasan, kemi maba jiya
Oti kikan tomu, kinmaba jekoro ni

Atuto si lara, kemi le deni aponle
Ikoro irora toje nitori temi ni
Oba toku nitori mi, Oba taapa nitori ese mi
Oba taa kan nitori mi, mo mope mi wa fun o
La layi jebi ese, asi da lebi eshe
Isho owo ati ese re

Pelu oko egbe re Iya eshe mi ni
Ori ogo lofi dade egun fun emi o
Emi o mo oun ti moja mo o
Tofi se gbogbo iwonyi

Mo mope mi wa
Fun Oba to seyi fun mi
Oba to ku nitori mi, Oba ta pa nitori ese mi,
Oba taa kan nitori mi

Odo aguntan to k'eshe mi lo
Oloore to gbamila o
Ope aanu to po yi, mio riri
Mo wa pelu emi imore
Oba to di alaini kemi le d'loro
Mo mope mi wa fun o Baba

Iwo loje kopari
Ise ati Iya to tosi mi
Iwo loje ko tan aisan ti aarun ti nba ri
Iwo logba kokoro iku
Ati isa iboji ti nba wo oo
Oba to ra iye fun mi

Emi mo mope mi wa o oseee
Odo aguntan to ko ese mi lo
To somi di omo re
Mo mope mi wa fun o

Oba ayeraye to fi itere sile wa jiya fun emi
Mo mope mi wa fun oo
Owo elese ni ijoba orun
Kole daduro omase
Mo mope wa fun o

Oro ayeraye to deru nitori mi
Mo mope mi wa fun o
Iya toje lona agbelebu manigbagbe ni mo mon
Mo mope mi wa fun o
Oba to laye, to lorun To Wa di alai lara
Mo mope mi wa fun o
Oobo ogo re kale, owaye wa gbese mi wo ooo
Mo mope mi wa fun o

Oro ishura ogo iyebiye
Lofi fun mi loogun jè
Mo mope mi wa fun o
Iku E lori igi kafari lofi ra iye fun emi
Mo mope mi wa fun o
Ori ade ayeraye lofi tegun nitori mi o
Mo mope mi wa fun o

Emi mo riri ajinde re kemi maba shigbe ni
Mo mope mi wa fun o
Ore-ofe ti mo rigba lai dinyele loje nmope wa
Mo mope mi wa fun o

Oun gbogbo tose tose ose fun emi
Momope mi wa fun o
Bi mo legberun ahon

Ko to yin o olupinl'èshè
Momope mi wa fun o
Alasepe igba gbo
Olurapada ore tooto
Momope mi wa fun o

Momope mi wa f'eni
To femi lati odo inu
Momope mi wa fun o
Oba to feran mi ju enikeni lo ooo
Momope mi wa fun o

Ore airi oluto okan mi, mogbope ore de
Momope mi wa fun o
Ope ni mo wa da oo
Ope ni mo wa du lodo oloore mi
Momope mi wafun o

Leave a Reply